مهمترین خواص درمانی بولاغ اوتی

نام های دیگر: جرجیرالماء – سیزاب – بولاغوتی – بهقان – همیشه جوان – بولاغ اودی – بالاغوتی – علف…

ادامه ←

درخت به و خواص دارویی آن

نام های دیگر: بهی – آنی – آبی – آبرود – آیوا – هیوا – شال به – شغال به…

ادامه ←

بیدمشک و خواص قسمتهای مختلف آن

نام های دیگر: بید مصری – بید طبری – شاه بید – گل بیدک – گربه بید – سوحر –…

ادامه ←