درخت به و خواص دارویی آن

نام های دیگر: بهی – آنی – آبی – آبرود – آیوا – هیوا – شال به – شغال به…

ادامه ←

پونه کوهی

نام های دیگر: فودنج طبیعت آن: گرم و خشک است. خواص درمانی ۱– ده تا بیست گرم سر شاخه های…

ادامه ←

بارهنگ و خواص درمانی آن

تخم بارهنگ خواص درمانی ۱– بارهنگ را دم کنید، بعد آب و دانه را باهم بخورید. زخم های دستگاه گوارش…

ادامه ←

بادام شیرین و خواص دارویی اجزای مختلف آن

مغز بادام شیرین طبیعت آن: کمی گرم و تر است. خواص درمانی ۱– هر روز ده عدد مغز بادام شیرین…

ادامه ←